Unieke stille plek middenin natuurgebied
Rust en ruimte
Volop fiets- en wandelroutes

Huisregels

Om tijdens uw verblijf alles goed te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels opgesteld. We hebben huisregels voor uitsluitend de vaste seizoen gasten en huisregels die voor alle gasten gelden.

Huisregels voor alle gasten
 • We verzoeken u om aan te komen na 14.00 uur en vertrek vóór 12 uur.
 • Bij aankomst mag u op uw gereserveerde plekje staan. Stal uw caravan/camper/vouwwagen of tent en geniet van de natuur, rust en ruimte die de camping te bieden heeft. Wij komen bij u langs om u het informatiepakket te geven. Uiteraard mag u dit ook op komen halen bij ons kantoor/receptie op Nieuwe Hammerweg 7 te Ommen.
 • Het terrein en het toiletgebouw schoon houden en niet beschadigen. De beheerder behoudt zich het recht om u voor de toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.
 • Sport en spel is voor eigen risico en alleen toegestaan op het daarvoor bestemde veld.
 • Het is niet toegestaan om op omliggende landbouw of weidegronden te komen.
 • Huishoudelijk afval in dichtgebonden vuilniszakken deponeren in de vuilcontainers op het afvalverzamelpunt.
 • Eén hond of poes per gezin is toegestaan, mits het dier is aangelijnd. Het uitlaten van het huisdier mag niet op het kampeerterrein geschieden. Indien anders kan dit in overleg met de beheerder.
 • Het is absoluut niet toegestaan:
  – Op het terrein met motorrijtuigen te rijden tussen 22.00 uur en 8.00 uur.
  – Op het terrein met bromfietsen te rijden.
  – De gazons met leidingwater te besproeien.
  – Op zondag gras te maaien of andere bezigheden te verrichten die storend kunnen zijn voor de zondagsrust.
  – Wassen van auto’s is i.v.m. milieutechnische redenen wettelijk niet toegestaan.
  – Water voor sproeien/bloemen e.d. hoort niet uit het toiletgebouw gehaald te worden.
 • Er wordt uitsluitend gebruik van butaan of propaangas toegestaan, dit is bij ons kantoor te koop.
 • Bij het tijdelijk verlaten van de plaats is het uw plicht:
  – De plaats schoon achter te laten.
  – De beheerder mee te delen wanneer u verwacht terug te komen.
 • Bij elke situatie waarin deze gedragsregels niet voorzien beslist de beheerder.
 • Het is verboden om uw elektrische auto op te laden op de camping.

 

Huisregels vaste seizoenplaatsen
 • Als huurder van onze camping ontvangt u ieder jaar een contract voor het komende seizoen. Dit betekent dat u een overeenkomst bent aangegaan met camping De Vogelsangh. De overeenkomst regelt de wederzijdse rechten en plichten. Het seizoen loopt van een nader te bepalen datum in april tot een nader te bepalen datum in oktober.
 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien. Het eerste gedeelte van het seizoengeld moet worden voldaan voor 15 januari. Het tweede en laatste gedeelte van het seizoengeld moet worden voldaan voor 1 maart. Bij betaling van het kampeergeld accepteert u automatisch de betreffende overeenkomst en alle hiervoor geldende regels.
 • Bij plaatsing van een stacaravan of mobiel kampeermiddel moet huurder rekening met het volgende:
  – Mobiele kampeermiddelen hebben aan alle zijden een vrije tussenruimte van tenminste 3 meter;
  – Stacaravans hebben aan alle zijden een vrije tussenruimte van tenminste 5 meter;
  – Een schuurtje/berging (max. 6m²) mag tegen of in de directe nabijheid van het kampeermiddel worden geplaatst op voorwaarde dat: De vrije tussenruimte hiervan t.o.v. het kampeermiddel, schuurtje of berging op de naastgelegen standplaats bij stacaravans minimaal 5 meter is. Bij mobiele kampeermiddelen is dat minstens 3 meter. Plaatsing van caravan of schuurtje mag alleen in overleg met beheerder. Hierbij moeten de geldende regels in acht worden genomen. Dit in verband met afstanden van andere objecten en de afmeting van de schuur.
 • Het is niet toegestaan om  overlast of hinder te bezorgen bij andere campinggasten. Hieronder kan o.a. worden verstaan: overlast als gevolg van geluid, het storen van de zondagsrust, huisdieren, gasten, vervuiling van het terrein of directe omgeving, dronkenmanschap en dergelijke. Fysiek of verbaal geweld, agressiviteit, dan wel wangedrag leidt tot passende (juridische) maatregelen.

Huisregels vaste seizoenplaatsen
 • Gasten zijn van harte welkom op Camping De Vogelsangh. Zij kunnen hun auto parkeren bij de in. De parkeerplaats bij de ingang is bestemd voor de gasten. De parkeerplaatsen bij de chalets zijn voor de huurders.
 • Het is niet toegestaan op de gehuurde plaats hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn.
 • Het is niet toegestaan de tuin te gebruiken voor opslag en/of stalling voor voer- of vaartuigen, aanhangwagens, handelswaren, afval dan wel gevaarlijke of milieubelastende zaken en andere zaken van welke aard dan ook. Gebeurt dat toch, dan is de campingeigenaar gerechtigd deze zaken te verwijderen op kosten van de huurder.
 • De tuin onderhouden als zijnde een sier- of moestuin en een verzorgde indruk geven. Er mogen geen bomen, struiken of andere beplanting worden aangebracht die overlast voor derden veroorzaken. En de tuin moet een verzorgde indruk achterlaten. De campingeigenaar heeft het recht te vorderen van huurder door hem geplante bomen en/of hoog opschietende beplanting te verwijderen.
 • Op een nieuw te verhuren seizoenplaats of jaarplaats mag een tour of stacaravan geplaatst worden die een bouwjaar heeft van jonger dan 10 jaar. Anders in overleg met de beheerder.
 • Het verblijf mag worden geweigerd door de beheerder zonder opgaaf van reden.
 • U dient als huurder een goede verzekering te hebben voor uw caravan maar ook voor de verdere opstallen. U bent namelijk aansprakelijk voor gevolgschades en opruimkosten in geval van brand en andere calamiteiten. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de kampeerder of bezoekers.
Huisregels vaste seizoenplaatsen
 • Het verkopen van caravan met standplaats is niet toegestaan zonder overleg met de eigenaar. Bij verkoop van de caravan tijdens het seizoen vervalt de standplaats en vind geen terugbetaling plaats. Bij verkoop van de schuur moet door de nieuwe eigenaar gehandeld worden als bij plaatsen nieuwe schuur. Met voortijdig vertrek wordt geen restitutie van reeds betaald stageld, elektra en water uitbetaald. Als er sprake is van verkoop van de caravan beslist de beheerder uiteindelijk welke mensen wel of niet door ons op de camping worden toegelaten.
 • De plaats mag niet op een zondag worden opgeruimd of leeggehaald. De caravan mag ook niet op de plaats blijven staan, maximaal 7 dagen na opzegging moet de gehele plaats ontruimt en geëgaliseerd zijn. Oplevering van de lege plaats dient in overleg met de beheerder te worden besproken. Is alles niet correct afgewikkeld dan worden de door ons bestede uren en kosten hiervoor alsnog in rekening te brengen.
 • Het schuurtje of andere opbouw mag niet blijven staan tenzij in overleg met beheerder volgens zijn aanwijzingen. De reden hiervoor is dat wij willen kunnen beslissen of het schuurtje er voldoende netjes uitziet en aan de geldende voorschriften voldoet. Zo niet dan moet deze verwijderd worden of wordt er een andere beslissing genomen door de beheerder. Er zal dan opnieuw betaald moeten.
 • Wanneer de kraan minimaal een week niet is gebruikt wordt u geacht de kraan minstens 5 minuten te laten lopen. dit in verband met legionella voorschriften.
 • Tourcaravan – De elektriciteitsverbinding van aansluitpaal naar caravan/tent mag over de grond worden aangebracht. Een 3 aderig neopreenkabel RMrlz 3 x 22 met CEE stekker is uitsluitend toegestaan. Stacaravan – aansluiting met VMVK kabel min.3 X 2.5 via doos en niet via stekker.
 • Voor buitenverlichting energiezuinige lampen gebruiken.
 • Bij verkoop is de huurder aansprakelijk voor schades aan de grasmat en windsingels. Binnen 14 dagen na het weghalen van de caravan en toebehoren moet alles in oude staat hertelt zijn. Dit in overleg met de beheerder.
 • m.i.v. 29-01-2009 gelden voor een stacaravan (niet bouwvergunning plichtig) de volgende voorwaarden onder de stacaravan moet een origineel as/wielstelsel aanwezig zijn.
  – de stacaravan mag maximaal uit één bouwlaag bestaan.
  – de totale oppervlakte van een stacaravan inclusief bijgebouw en/of aanbouw mag maximaal 60 m² bedragen, waarbij de oppervlakte van het bijgebouw en/of aanbouw niet meer bedraagt dan maximaal 6 m².
  – de hoogte van een stacaravan mag niet meer dan 3,75 meter bedragen
  – de stacaravan staat op het maaiveld en is op het terrein voort te bewegen als aanhanger;
  – de stacaravan mag niet zijn/worden opgebouwd uit steenachtige materialen
 • Het nachtregister moet worden ingevuld zodat dit kan worden doorgegeven aan het aan het Ministerie Vrom.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze huisregels zullen bijdragen tot een prettige vakantie voor iedereen.

Met vriendelijke groet,
Fam. Wetering

Camping de Vogelsangh Logo