t/m
Unieke stille plek middenin natuurgebied
Rust en ruimte
Volop fiets- en wandelroutes

Huisregels

Om tijdens uw verblijf alles goed te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

 • U bent huurder van een seizoensplaats op camping De Vogelsangh. Hiervoor ontvangt u ieder jaar een contract voor het komende seizoen. Dit betekend dat u een overeenkomst bent aangegaan met camping De Vogelsangh. De overeenkomst regelt welke rechten en plichten u tegenover camping De Vogelsangh heeft en welke rechten en plichten camping De Vogelsangh ten opzichte van u heeft. Het seizoen loopt van een nader te bepalen datum in april tot een nader te bepalen datum in oktober.

 

 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeien. Het 1e gedeelte van het seizoen geld, wordt uiterlijk betaald op 15 januari. Het 2e en laatste gedeelte van het seizoengeld wordt betaald voor 1 maart. Bij betaling van het kampeergeld accepteert u automatisch de betreffende overeenkomst en alle hiervoor geldende regels.

 

 • Bij plaatsing van een stacaravan of mobiel kampeermiddel moet men rekening houden met het volgende:
  o bij mobiele kampeermiddelen is aan alle zijden een vrije tussenruimte van tenminste 3 meter;
  o bij stacaravans is aan alle zijden een vrije tussenruimte van tenminste 5 meter;
  o een schuurtje/berging (max. 6m²) mag tegen of in de directe nabijheid van het kampeermiddel worden geplaatst mits de vrije tussenruimte hiervan t.o.v. het kampeermiddel en evt. schuurtje/berging op de naastgelegen standplaats bij stacaravans minimaal 5 meter is en bij mobiele kampeermiddelen minstens 3 meter is. Plaatsing van caravan of schuurtje mag alleen in overleg met beheerder met in acht neming van de geldende regels, dit in verband met afstanden van andere objecten en de afmeting van de schuur.

 

 • De huurder dient ervoor zorg te dragen dat aan de andere campinggasten geen overlast of hinder wordt veroorzaakt door de huurder, gasten, huisdieren. Hieronder kan onder andere worden verstaan overlast als gevolg van geluid, het storen van de zondagsrust, vervuiling van het terrein of directe omgeving, dronkenmanschap en dergelijke. Fysiek of verbaal geweld, agressiviteit, dan wel wangedrag leidt tot passende (juridische) maatregelen jegens de huurder.

 

 • Gasten zijn van harte welkom op camping De Vogelsangh. Echter dienen ze de auto op de parkeerplaats bij de ingang van de camping te plaatsen. Tevens dienen de vaste gasten hun eigen auto op de eigen parkeerplaats te plaatsen of op de parkeerplaats bij de ingang.

 

 • Het is de huurder niet toegestaan op de gehuurde plaats hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn.

 

 • Het is de huurder niet toegestaan de tuin te gebruiken voor opslag en/of stalling voor voer- of vaartuigen, aanhangwagens, handelswaren, afval dan wel gevaarlijke of milieubelastende zaken en andere zaken van welke aard dan ook. Doet de huurder dat toch, dan is de campingeigenaar gerechtigd deze zaken te verwijderen op kosten van de huurder.

 

 • De huurder is verplicht zijn tuin als sier- of moestuin te gebruiken en deze zodanig te onderhouden dat deze – naar oordeel van de campingeigenaar – een verzorgde indruk maakt en zal geen bomen, struiken of andere beplanting aanbrengen die overlast voor derden veroorzaken. De campingeigenaar heet het recht te vorderen van huurder door hem geplante bomen en/of hoog opschietende beplanting te verwijderen.

 

 • Op een nieuw te verhuren seizoenplaats of jaarplaats mag een tour of stacaravan geplaatst worden die een bouwjaar heeft van jonger dan 10 jaar, anders in overleg met de beheerder.

 

 • De beheerder behoudt zich het recht voor personen het verblijf op te zeggen dan wel te weigeren, zonder opgaaf van reden.

 

 • U dient als huurder een goede verzekering te hebben voor uw caravan maar ook voor de verdere opstallen. U bent namelijk aansprakelijk voor gevolgschades en opruimkosten in geval van brand en andere calamiteiten. De beheerder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongelukken, diefstal of beschadigingen van eigendommen van de kampeerder of bezoekers.

 

 • Sport en spel is voor eigen risico en alleen toegestaan op het daarvoor bestemde veld.

 

 • Het verkopen van caravan met standplaats is niet toegestaan, mits in overleg met de eigenaar. Bij verkoop van de caravan tijdens het seizoen vervalt de standplaats en vind geen terugbetaling plaats. Bij eventueel verkoop van de schuur moet daarbij door de nieuwe eigenaar gehandeld worden als bij plaatsen nieuwe schuur. Bij voortijdig vertrek ontvangt u geen restitutie van reeds betaald staangeld, elektra en water. Bij verkoop van de caravan beslist de beheerder uiteindelijk welke mensen wel of niet door ons op de camping worden toegelaten.

 

 • De plaats mag niet op een zondag worden opgeruimd of leeggehaald. De caravan mag ook niet op de plaats blijven staan, maximaal 7 dagen na opzegging moet de gehele plaats ontruimt en geëgaliseerd zijn. Oplevering van de lege plaats dient in overleg met de beheerder te worden besproken. Is alles niet correct afgewikkeld dan worden de door ons bestede uren en kosten hiervoor alsnog in rekening te brengen.

 

 • Het schuurtje of andere opbouw mag niet blijven staan tenzij in overleg met beheerder volgens zijn aanwijzingen. De reden hiervoor is dat wij willen kunnen beslissen of het schuurtje er voldoende netjes uitziet en aan de geldende voorschriften voldoet. Zo niet dan moet deze verwijderd worden of wordt er een andere beslissing genomen door de beheerder. Er zal dan opnieuw betaald moeten.

 

 • U dient het terrein en het toiletgebouw schoon te houden en niet te beschadigen. De beheerder behoudt zich het recht voor u voor de toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.

 

 • Wanneer de kraan minimaal een week niet is gebruikt wordt u geacht, deze voor gebruik, minstens 5 minuten te laten lopen i.v.m. legionella voorschriften.

 

 • Het is ten strengste verboden zich op omliggende landbouw of weidegronden te bevinden.

 

 • Tourcaravan – De elektriciteitsverbinding van aansluitpaal naar caravan/tent mag over de grond worden aangebracht. Een 3 aderig neopreenkabel RMrlz 3 x 22 met CEE stekker is uitsluitend toegestaan. Stacaravan – aansluiting met VMVK kabel min.3 X 2.5 via doos en niet via stekker.

 

 • Voor buitenverlichting energiezuinige lampen gebruiken.

 

 • v.m. de nieuwe vuilcontainers wordt u verzocht uw huishoudelijk afval alleen in dichtgebonden vuilniszakken aan te leveren en te deponeren in de vuilcontainers op het afvalverzamelpunt.

 

 • Eén hond of poes per gezin is toegestaan, mits het dier is aangelijnd. Het uitlaten van het huisdier mag niet op het kampeerterrein geschieden. Indien anders kan dit in overleg met de beheerder.

 

 • Het is absoluut niet toegestaan:
  o schoonmaakmiddelen te gebruiken die niet biologisch afbreekbaar zijn, i.v.m. verstopping Iba’s
  o Op het terrein met motorrijtuigen te rijden tussen 22.00 uur en 8.00 uur.
  o Op het terrein met bromfietsen te rijden.
  o De gazons met leidingwater te besproeien.
  o Op zondag gras te maaien of andere bezigheden te verrichten die storend kunnen zijn voor de zondagsrust.
  o Wassen van auto’s is i.v.m. milieutechnische redenen wettelijk niet toegestaan.
  o Water voor sproeien/bloemen e.d. hoort niet uit het toiletgebouw gehaald te worden.

 

 • Er wordt uitsluitend gebruik van butaan of propaangas toegestaan, dit is op de camping te koop.

 

 • Indien seizoengasten tijdelijk hun plaats verlaten, zijn zij verplicht:
  o Deze plaats schoon achter te laten.
  o De beheerder mee te delen wanneer zij terugkomen.

 

 • Bij verkoop is de huurder aansprakelijk voor schades aan de grasmat en windsingels. Deze zullen door hem/haar in oude staat hersteld moeten worden of op zijn kosten door derden of door ons laten herstellen. Binnen 14 dagen na het weghalen van de caravan en dergelijke. Dit in overleg met de beheerder.

 

 • m.i.v. 29-01-2009 gelden voor een stacaravan (niet bouwvergunning plichtig) de volgende voorwaarden onder de stacaravan moet een origineel as/wielstelsel aanwezig zijn.
  – de stacaravan mag maximaal uit één bouwlaag bestaan.
  – de totale oppervlakte van een stacaravan inclusief bijgebouw en/of aanbouw mag maximaal 60 m² bedragen, waarbij de oppervlakte van het bijgebouw en/of aanbouw niet meer bedraagt dan maximaal 6 m².
  – de hoogte van een stacaravan mag niet meer dan 3,75 meter bedragen
  – de stacaravan staat op het maaiveld en is op het terrein voort te bewegen als aanhanger;
  – de stacaravan mag niet zijn/worden opgebouwd uit steenachtige materialen

 

 • Het nachtregister moet worden ingevuld zodat we deze door kunnen geven aan het Ministerie Vrom.

 

 • Bij elke situatie waarin deze gedragsregels niet voorzien beslist de beheerder.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze huisregels zullen bijdragen tot een prettige vakantie voor iedereen.

Met vriendelijke groet,
Fam. Wetering

Camping de Vogelsangh Logo